Valadares

EmailFacebookTwitterGoogle+Pinteresttumblr
O territorio xenérico onde se vai desenvolver este ano o encontro de AACC foi moitas veces definido como difuso, caótico, feo, ineficaz ou inculto, unha serie de adxectivos que, ao explicitar a incomprensión ante o descoñecido como conclusión, só parecen confirmar o seu seguro interese, como calquera outra realidade urbana desprezada de forma consensuada polas institucións de control.

De todo o que se dixo ata agora sobre estes territorios (do noroeste peninsular, aínda que con evidentes resonancias a fenómenos reproducidos globalmente), quedamos co optimismo dos poucos investigadores que intentaron pensalos como materializacións da urbanidade que merecen ser revisitadas antes de emitir xuízos encoraxados e/ou inmobiliarios: se o urbanista Juan Luis Dalda invitaba a entender a orde urbana e urbanística da complexidade destes territorios, sinalando a impertinencia de continuar coa estratexia evasiva de centrarse na súa suposta ruralidade, o xeógrafo Álvaro Domíngues introduce a metáfora do transxénico para elevar a súa categoría máis alá do binomio clásico rural-urbano e permitir a súa imaxinación como algo sinxelamente novo, con problemas abordables a través da crítica urbana e a acción cidadá, pero dende logo, tamén con valores intensificables dende a súa condición de diferenza (formal e socioeconómica) respecto ao que xa coñecemos e non nos convence.

Valadares é pois unha parte do territorio de centralidades dispersas da área urbana de Vigo. Unha parroquia, composta á súa vez por varios barrios, na que as formas de vida e organización cidadá, aínda sendo plenamente urbanas, dispoñen de dúas calidades moi singulares: por unha parte, a capacidade para manter unha agricultura de subsistencia e pequeno comercio directamente vinculada ás formas de urbanización, e por outra, unha forte e arraigada rede social baseada en diferentes formas de comunidade (asociacionismo veciñal e cultural, comunidades de montes, banco de tempo, etc.). Unha parroquia que, nos termos optimistas que require a imaxinación dun posible “bo vivir”, é un lugar no que as categorías urbanísticas para autopensarse non foron aínda formuladas, nin pola academía e o resto de formas de organización do Estado-Mercado, nin polos axentes involucrados na súa construción e sostemento.

Con estas premisas, Valadares é un lugar no que este encontro pode introducir as súas lóxicas urbanas, colectivas e libres, como forma de apoio e continuación dunha relación iniciada xa hai anos a través dunha das primeiras materializacións do proceso “Camións, Contedores e Colectivos” da rede AACC: o Alg-a Lab, un “laboratorio de experimentación cultural” en continua transformación que conforma a urbanidade de Valadares xunto a strips multifuncionais cunha condición ambigüa de estrada-travesía-rúa (pero sen que ninguén se formulase ata agora un novo status urbanístico para eles), grandes equipamentos desprazados fóra da cidade central (hospital, universidade, etc.), polígonos industriais e parques tecnolóxicos onde se concentran as esperanzas do discurso pro-crise, elementos de enorme valor social e territorial (unha omnipresente rede de cursos de auga, vales produtivos, montes comunais, etc.), formas de urbanización non planificadas compostas por extensións de vivendas unifamiliares e outras tipoloxías non residenciais sobre o trazado orixinal do parcelario de produción agrícola, e unha crecente rede de grandes infraestruturas de comunicación que cada poucos anos distorsionan completamente o mapa de accesibilidades da zona.

Un territorio, en definitiva, cuxa capacidade para acoller elementos e programas que formas urbanas máis centrais xa non poden ou queren ofrecer, o converte no mellor dos escenarios para compoñer a posibilidade do que queira que sexan as arquitecturas colectivas.

consorcio-zona-franca-vigo

vigo-cidade-difusa-DALDAEl territorio genérico donde se va a desarrollar este año el encuentro de AACC ha sido muchas veces definido como difuso, caótico, feo, ineficaz o inculto, una serie de adjetivos que, al explicitar la incomprensión ante lo desconocido como conclusión, sólo parecen confirmar su seguro interés, como cualquier otra realidad urbana despreciada de forma consensuada por las instituciones de control.

De todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre estos territorios (del noroeste peninsular, aunque con evidentes resonancias a fenómenos reproducidos globalmente), nos quedamos con el optimismo de los pocos investigadores que han intentado pensarlos como materializaciones de la urbanidad que merecen ser revisitadas antes de emitir juicios envalentonados y/o inmobiliarios: si el urbanista Juan Luis Dalda invitaba a entender el orden urbano y urbanístico de la complejidad de estos territorios, señalando la impertinencia de continuar con la estrategia evasiva de centrarse en su supuesta ruralidad, el geógrafo Álvaro Domíngues introduce la metáfora de lo transgénico para elevar su categoría más allá del binomio clásico rural-urbano y permitir su imaginación como algo sencillamente nuevo, con problemas abordables a través de la crítica urbana y la acción ciudadana, pero desde luego, también con valores intensificables desde su condición de diferencia (formal y socioeconómica) respecto a lo que ya conocemos y no nos convence.

Valadares es pues una parte del territorio de centralidades dispersas del área urbana de Vigo. Una parroquia, compuesta a su vez por varios barrios, en la que las formas de vida y organización ciudadana, aún siendo plenamente urbanas, disponen de dos cualidades muy singulares: por una parte, la capacidad para mantener una agricultura de subsistencia y pequeño comercio directamente vinculada a las formas de urbanización, y por otra, una fuerte y arraigada red social basada en diferentes formas de comunidad (asociacionismo vecinal y cultural, comunidades de montes, banco de tiempo, etc.). Una parroquia que, en los términos optimistas que requiere la imaginación de un posible “buen vivir”, es un lugar en el que las categorías urbanísticas para autopensarse no han sido aún planteadas, ni por la academía y el resto de formas de organización del Estado-Mercado, ni por los agentes involucrados en su construcción y sostenimiento.

Con estas premisas, Valadares es un lugar en el que este encuentro puede introducir sus lógicas urbanas, colectivas y libres, como forma de apoyo y continuación de una relación iniciada ya hace años a través de una de las primeras materializaciones del proceso “Camiones, Contenedores y Colectivos” de la red AACC: el Alg-a Lab, un “laboratorio de experimentación cultural” en continua transformación que conforma la urbanidad de Valadares junto a strips multifuncionales con una condición ambigüa de carretera-travesía-calle (pero sin que nadie se haya planteado hasta ahora un nuevo estatus urbanístico para ellos), grandes equipamientos desplazados fuera de la ciudad central (hospital, universidad, etc.), polígonos industriales y parques tecnológicos donde se concentran las esperanzas del discurso pro-crisis, elementos de enorme valor social y territorial (una omnipresente red de cursos de agua, valles productivos, montes comunales, etc.), formas de urbanización no planificadas compuestas por extensiones de viviendas unifamiliares y otras tipologías no residenciales sobre el trazado original del parcelario de producción agrícola, y una creciente red de grandes infraestructuras de comunicación que cada pocos años distorsionan completamente el mapa de accesibilidades de la zona.

Un territorio, en definitiva, cuya capacidad para acoger elementos y programas que formas urbanas más centrales ya no pueden o quieren ofrecer, lo convierte en el mejor de los escenarios para componer la posibilidad de lo que quiera que sean las arquitecturas colectivas.

Arquitecturas Colectivas es una red de personas y colectivos interesados en la construcción participativa del entorno habitado. La red  constituye una herramienta para el intercambio de conocimiento y la colaboración en diferentes iniciativas, articulando sistemas de comunicación, proyectos comunes y encuentros presenciales.
login