AACC Galiza

EmailFacebookTwitterGoogle+Pinteresttumblr

Arquitecturas Colectivas Galiza é o encontro correspondente ó ano 2013 da rede Arquitecturas Colectivas, e desenvolverase na parroquia de Valadares (Vigo) do 11 ó 14 de setembro.
En esencia, consiste nun espazo de debate, de relación e de intercambio de coñecemento e experiencias en torno a construción social do hábitat, é dicir, o deseño do espazo físico no que desenvolvemos as nosas vidas dende unha óptica da participación e implicación da cidadanía. Os encontros serven tamén para a posta en común de problemáticas e oportunidades da realidade territorial na que se celebran, neste caso Galicia.
AACC Galiza é de asistencia libre, previa inscrición, e vai dirixido a calquera colectivo ou persoa que estea interesada nestas cuestións. Así mesmo, calquera pode participar da definición do programa do encontro mediante a proposta de actividades específicas, no formato que considere oportuno: palestras, mesas de traballo, intervencións, roteiros, etc.
Propoñemos pois unha temática ampla, integral, que abarque diferentes aspectos/ámbitos baixo unha mesma idea: “O bó vivir, oportunidades para a emancipación e a vida digna” *, e que poda ter unha utilidade real tanto para os colectivos como para a sociedade. *O ‘buen vivir’, ese concepto que pode parecer difuso ou ‘liquido’ pero que, como forma de orientar as políticas públicas está xa en novos sistemas políticos.
Arquitecturas Colectivas Galiza es el encuentro correspondiente al año 2013 de la red Arquitecturas Colectivas, y se desenvolverá en la parroquia de Valadares (Vigo), del 11 al 14 de septiembre.
En esencia, consiste en un espacio de debate, de relación y de intercambio de conocimiento y experiencias en torno á la construcción social del hábitat, es decir, el diseño del espacio físico donde desenvolvemos nuestras vidas desde una óptica de la participación e implicación de la ciudadanía. Los encuentros también sirven para la puesta en común de problemáticas y oportunidades de la realidad territorial en la que se celebran, en este caso Galicia.

AACC Galiza es de asistencia libre, previa inscripción, y va dirigido a cualquier colectivo o persona interesada en estas cuestiones. Así mismo, cualquiera puede participar de la definición del programa del encuentro mediante la propuesta de actividades específicas, en el formato que considere oportuno: palestras, mesas de trabajo, intervenciones, rutas, etc.
Proponemos pues una temática amplia, integral, que abarque diferentes aspectos/ ámbitos bajo una mesma idea: “el buen vivir, oportunidades para la emancipación y la vida digna” *, y que pueda tener una utilidad real tanto para los colectivos como para la sociedad. * El “buen vivir” ese concepto que puede parecer difuso ó liquido, pero que como forma de orientar las políticas públicas está insertado en nuevos sistemas políticos.

Referencias

Arquitecturas Colectivas (http://arquitecturascolectivas.net/) é unha rede de persoas e colectivos, principalmente do Estado español mais non só, interesados na construción participativa do hábitat. A rede en
si constitúe unha ferramenta para o intercambio de coñecemento e a colaboración en diferentes iniciativas. Este apoio articúlase a través de sistemas de comunicación, proxectos comúns e encontros presenciais
 Arquitecturas Colectivas (http://arquitecturascolectivas.net/) es una red de personas y colectivos, principalmente españoles, interesados en la construcción participativa del entorno habitado. La red en sí constituye una herramienta para el intercambio de conocimiento y la colaboración en diferentes iniciativas. Este apoyo se articula a través de sistemas de comunicación, proyectos comunes y encuentros presenciales.

[ver video explicativo]

En concreto, os encontros teñen unha periodicidade anual e véñense celebrando en distintas cidades do Estado, (Valencia, Sevilla, Pasaia, etc.) procúrase o intercambio de experiencias a través de charlas, mesas de debate, intervencións físicas, etc… pero tamen o recoñecemento das problemáticas e oportunidades do territorio no que discurre. En concreto, los encuentros tienen una periodicidad anual y se vienen celebrando en distintas ciudades del Estado, (Valencia, Sevilla, Pasaia, etc.) En ellos se busca el intercambio de experiencias a través de charlas, mesas de debate, intervenciones físicas, etc., pero también el reconocimiento de las problemáticas y oportunidades del territorio en el que discurre.

2007 Córdoba

2007 cordoba

En setembro de 2007 tivo lugar en Córdoba a primeira edición de Arquitecturas Colectivas. O encontro produciuse dentro do marco de Eutopía 07 e as xornadas propuxéronse como unha reunión produtiva de colectivos, asociacións e axentes públicos que desenvolvesen actividades de índole artística, cultural, social e política. Del 17 al 21 de septiembre de 2007 tuvo lugar en Córdoba la primera edición de Arquitecturas Colectivas. El encuentro se produjo dentro del marco de Eutopía 07 y las jornadas se plantearon como reunión productiva de colectivos, asociaciones y agentes públicos, que desarrollasen actividades de índole artística, cultural, social y política.

2008 Fanc Arbucies (Girona)

2008 fanc arbucies

En agosto de 2008, entre o primeiro e segundo encontro, aproveitouse a celebración do Festival FANC en Arbúcies para reunirse e colaborar na produción dunha exposición de traballos realizados dende a rede. En agosto de 2008, entre el primer y segundo gran encuentro, aprovechamos la celebración del Festival FANC en Arbúcies, Girona, para reunirnos y colaborar en la producción de una exposición sobre algunos trabajos realizados desde la red.

2009 Cáceres

encuentros_caceres

Straddle3, Recetas Urbanas e proxecto aSILO aproveitaron a oportunidade brindada polo congreso Ciudades Creativas de Cáceres para co-deseñar e construír un prototipo de equipamento do espazo público e xuntarse de novo con varios colectivos.

Straddle3, Recetas Urbanas y proyecto aSILO arovecharon la oprtunidad brindada por el congreso Ciudades Creativas de Cáceres para co-diseñar y construir un prototipo de equipamiento del espacio público y reunirse de nuevo con varios colectivos.

2010 Pasaia 

2010 pasaia

programa

En xullo de 2013 celebrouse en Pasaia un novo encontro que incluíu presentacións, obradoiros, conexións internacionais, desenvolvemento de prototipos e a reciclaxe dun edificio industrial para usos culturais.

Del 19 al 25 de julio se celebró en Pasaia (Gipuzkoa) la siguiente convocatoria, incluyendo presentaciones, talleres, conexiones internacionales, desarrollo de prototipos y reciclaje de un edificio industrial para usos culturales.

2011 Valencia

2011 valencia

Neste encontro participaron uns 60 colectivos, nun proceso de reflexión, acción, recuperación e xestión participativa do hábitat, no que se implicou igualmente a institucións e empresas locais, as cales colaboraron coa cesión de espazos e mesmo no financiamento.

En el encuentro, participaron unos 60 colectivos en este proceso de reflexión, acción, recuperación y gestión participativa del hábitat, implicando igualmente a instituciones y empresas locales que colaboraron cediendo sus espacios, financiando los materiales de difusión o contribuyendo con materiales de construcción necesarios.

2012 Sevilla

2012 sevilla

Todas as xornadas estiveron atravesadas por catro eixos transversais necesarios para abordar a xestión urbana, ó redor das cales se fiaron intervencións e propostas: ferramentas xurídicas, xestión comunitaria, soporte económico e ferramentas tecnolóxicas e construtivas. Todas las jornadas estuvieron atravesadas por 4 ejes transversales necesarios para abordar la gestión urbana, alrededor de las cuales se hilarán intervenciones y propuestas: herramientas jurídicas, gestión comunitaria, soporte económico y herramientas tecnológicas y constructivas.

Arquitecturas Colectivas es una red de personas y colectivos interesados en la construcción participativa del entorno habitado. La red  constituye una herramienta para el intercambio de conocimiento y la colaboración en diferentes iniciativas, articulando sistemas de comunicación, proyectos comunes y encuentros presenciales.
login